Regulamin

I. NAZWA KOŁA 

Koło Naukowe Automatyzacji Procesów Przemysłowych (dalej zwane „Kołem”)

 II. SIEDZIBA KOŁA

Katedra Automatyki i Robotyki, Wydział Mechaniczny, Politechnika Białostocka

 III. CELE I FORMA DZIAŁALNOŚCI KOŁA 

1. Pogłębianie zakresu wiedzy i umiejętności Członków Koła w zakresie automatyzacji procesów przemysłowych.

2. Współuczestnictwo w pracach naukowo-badawczych prowadzonych przez Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej.

3. Umożliwienie Członkom Koła realizacji prac przejściowych i dyplomowych w ramach działalności Koła.

4. Promocja własnej działalności naukowej w przedsięwzięciach organizowanych przez Politechnikę Białostocką, stowarzyszenia lub firmy (w tym również w postaci strony internetowej i gazetki ściennej).

5. Zrzeszanie studentów i doktorantów zainteresowanych automatyzacją procesów przemysłowych w stopniu większym i w szerszym zakresie, niż przewidywane jest to standardowym programem studiów.

6. Organizacja przedsięwzięć: prelekcji, wykładów, spotkań, odczytów, obozów naukowych, wycieczek – mających na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu automatyzacji procesów przemysłowych.

7. Samokształcenie się Członków koła, nabywanie umiejętności pracy zespołowej oraz stworzenie możliwości korzystania z laboratoriów istniejących przy Katedrze Automatyki i Robotyki na Wydziale Mechnicznym Politechniki Białostockiej.

8. Sporządzanie i pozyskiwanie materiałów mających służyć jako pomoce dydaktyczne do zajęć audytoryjnych i laboratoryjnych (np. prezentacji multimedialnych, folderów, ulotkek, nagrań na nośnikach cyfrowych).

9. Rozbudowa i modernizacja istniejących stanowisk laboratoryjnych będących w posiadaniu Katedry Automatyki i Robotyki Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej.

10. Współpraca z krajowymi lub zagranicznymi organizacjami oraz firmami realizującymi zbieżne działania z celami i zadaniami Koła.

11. Publikacje w czasopismach i periodykach naukowych dotyczące wyników prowadzonych prac naukowych.

IV. SPOSOBY NABYWANIA I UTRATY CZŁONKOSTWA, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW 

1. Sposoby nabywania Członkostwa

a) Członkiem zwyczajnym może zostać każdy student oraz doktorant Politechniki Białostockiej pragnący poszerzyć wiedzę z zakresu automatyzacji procesów przemysłowych.

b) Członkiem honorowym może zostać osoba nie będąca studentem lub doktorantem Politechniki Białostockiej, ale wykazująca inicjatywę dotyczącą wspomagania realizacji zadań i celów Koła oraz zajmująca się automatyzacją procesów przemysłowych.

2. Utrata Członkostwa następuje w przypadku:

a) dobrowolnego wystąpienia i skreślenia z listy Członków Koła,

b) skreślenia z listy Członków na skutek wykluczenia orzeczeniem przez Zarząd Koła.

3. Członkowie Koła mogą uczestniczyć w pracach naukowo-badawczych prowadzonych przez Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej.

4. Członkowie Koła nie mogą wykorzystywać istniejącej infrastruktury sprzętowej Koła do:

a) prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej,

b) pobierania materialnych korzyści z tytułu uzyskania ochrony wynalazku lub wzoru użytkowego, wytworzonego przez Koło.

5. Członkowie Koła, w ramach działalności Koła, nie mogą:

a) przyjmować darowizn w imieniu i na rzecz Koła,

b) być stroną przy zawieraniu wszelkiego rodzaju umów w zakresie działalności Koła,

c) realizować samodzielnie prac zleconych, wdrażać samodzielnie prac zleconych i własnych w zakresie działalności Koła,

d) prowadzić samodzielnie działalności wydawniczej dotyczącej utworów, dzieł, wyników prac Członków Koła.

6. Członek zwyczajny ma prawo :

a) wybierać i być wybieranym do Zarządu Koła,

b) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Koła,

c) korzystać z urządzeń będących w dyspozycji Koła,

d) uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez Koło.

7. Członek honorowy ma prawo:

a) korzystać z urządzeń będących w dyspozycji Koła,

b) uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez Koło,

c) zgłaszać inicjatywy wspomagające i usprawniające pracę w Kole.

8. Obowiązki Członka zwyczajnego:

a) przestrzeganie postanowień Regulaminu Koła i uchwał Zarządu Koła,

b) aktywne uczestnictwo w działalności Koła (uczestnictwo w przedsięwzięciach organizowanych przez Koło, uczestnictwo w zebraniach i spotkaniach z zaproszonymi gośćmi, uczestnictwo w badaniach realizowanych przez Koło, publikacja wyników prowadzonych prac naukowych i inżynierskich),

c) przestrzeganie ogólnie przyjętych zasad moralnych, obyczajowych i koleżeńskich,

d) współodpowiedzialność materialna za sprzęt będący w dyspozycji Koła.

9. Obowiązki Członka honorowego:

a) przestrzeganie postanowień Regulaminu Koła i uchwał Zarządu Koła,

b) przestrzeganie ogólnie przyjętych zasad moralnych i obyczajowych,

c) odpowiedzialność materialna za sprzęt używany przezeń będący w dyspozycji Koła.

V. ZARZĄD KOŁA 

1. Kołem kieruje czteroosobowy Zarząd Koła (dalej zwany „Zarządem”) w składzie: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Członek Zarządu i Sekretarz.

2. Sprawami finansowymi Koła zajmuje się Przewodniczący w porozumieniu z Opiekunem Naukowym Koła.

3. Członkowie Zarządu powoływani są na pierwszym zebraniu Członków Koła w danym roku akademickim, w wyborach tajnych lub jawnych (w zależności od decyzji Członków Koła), bezwzględną większością głosów (75%). W przypadku niewyłonienia Zarządu głosowanie jest powtarzanie do chwili osiągnięcia bezwzględnej większości głosów.

4. Kadencja Zarządu trwa jeden rok.

5. Kadencja Zarządu może ulec skróceniu na wniosek bezwzględnej większości głosów Członków Koła (75%), za zgodą Opiekuna Naukowego Koła. Nowy Zarząd wybierany jest na zebraniu, na którym przyjęto wniosek, zgodnie z punktem 3. Kadencja Zarządu trwa do końca roku akademickiego.

6. Zarząd zbiera się w celach organizacyjnych i decyzyjnych oraz w zależności od bieżących potrzeb sytuacji.

7. Funkcje i kompetencje Zarządu:

a) reprezentowanie Koła wobec władz Uczelni, urzędów i innych instytucji,

b) organizowanie i kierowanie pracą Koła zgodnie z harmonogramem prac Koła,

c) prowadzenie ewidencji rachunkowej i materiałowej Koła,

d) prowadzenie ewidencji Członków Koła,

e) prowadzenie szczegółowej dokumentacji działalności Koła (raporty semestralne itp.),

f) nadzór nad uaktualnianiem treści strony internetowej oraz gazetek ściennych Koła.

8. Wszystkie dokumenty dotyczące działalności Koła są przechowywane przez Przewodniczącego w miejscu wyznaczonym przez Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej.

 VI. OPIEKUN NAUKOWY KOŁA

1. Opiekunem Naukowym Koła (dalej zwany „Opiekunem”) może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, który został wskazany przez studentów założycieli lub studentów – Członków Koła, po uzyskaniu jego zgody i akceptacji kandydatury przez Dziekana Wydziału Mechanicznego.

2. Prawa Opiekuna:

a) wszystkie prawa Członka zwyczajnego Koła (oprócz wymienionych w rozdziale IV pkt. 6 a),

b) wskazanie i akceptacja opiekunów obozów naukowych organizowanych przez Koło,

c) zatwierdzanie oraz określanie wydatków finansowych związanych z realizowanymi projektami i przedsięwzięciami naukowymi.

3. Obowiązki Opiekuna:

a) pomoc w organizowaniu przedsięwzięć Koła,

b) zapewnienie Członkom Koła uczestnictwa w pracach naukowo-badawczych prowadzonych w Katedrze Automatyki i Robotyki Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej,

c) ułatwienie kontaktów między Członkami Koła a pracownikami Wydziału Mechanicznego i Uczelni, przedstawicielami firm i instytucji z branży związanej ze specjalizacją Koła,

d) merytoryczna pomoc w doborze tematyki realizowanej przez Koło,

e) rozstrzyganie sporów Członkowskich.

 VII. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

1. Działalność Koła jest finansowana z funduszu dydaktycznego Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej.

2. Dopuszcza się możliwość dofinansowania działalności prowadzonej przez Koło

z innych środków Politechniki Białostockiej, a także, za zgodą Rektora Politechniki Białostockiej przez osoby lub instytucje z zewnątrz.

3. Dostęp do aparatury naukowo-badawczej oraz zakup koniecznych materiałów do funkcjonowania Koła zapewnia Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej, z zachowanie przepisów o zamówieniach publicznych.

 VIII. TRYB UCHWALANIA REGULAMINU KOŁA ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN 

1. Zmiany w niniejszym Regulaminie są wprowadzane bezwzględną większością głosów (75%) Członków Koła zarejestrowanych w chwili wprowadzenia zmian. Decyzja wprowadzenia zmian podejmowana jest w formie uchwał.

2. Zmiana Regulaminu Koła wymaga każdorazowo opinii Dziekana Wydziału Mechanicznego oraz zatwierdzenia przez Rektora Politechniki Białostockiej.

IX. WARUNKI I SPOSÓB ROZWIĄZANIA KOŁA 

Zgodnie z §4 Załącznika do Zarządzenia nr 138/2013 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 15 stycznia 2013 roku.

 

Dodaj komentarz